FAMILJEN, En Kungörelse för världen

http://lege.com/leif/proklamationer/FAMILJEN-En_Kungorelse_for_varlden.html			  F  A  M  I  L  J  E  N

		E N  K U N G Ö R E L S E  F Ö R  V Ä R L D E N

		FÖRSTA PRESIDENTSKAPET OCH DE TOLV APOSTLARNAS RÅD
		  I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA


	VI, FÖRSTA PRESIDENTSKAPET och de tolv apostlarnas råd i Jesu
	Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar högtidligen att
	äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att
	familjen har en central roll i Skaparens plan för sina barns
	eviga bestämmelse.

	ALLA MÄNNISKOR - män och kvinnor - är skapade till Guds avbild.
	Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till
	himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och
	förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt för den
	enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift.

	I FÖRUTTILLVARON kände och dyrkade dessa söner och döttrar Gud
	som sin evige Fader och antog hans plan, enligt vilken hans barn
	kunde få en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för att
	utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga
	bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Den gudomliga
	lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter
	bortom graven. Heliga förordningar och förbund i heliga tempel
	gör det möjligt för enskilda personer att återvända till Guds
	närhet, och för familjer att vara tillsammans för evigt.

	DET FÖRSTA BUD som Gud gav Adam och Eva gällde deras möjlighet
	att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud
	till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande
	gäller. Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga
	fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och
	kvinna, lagligt vigda som man och hustru.

	VI TILLKÄNNAGER att det sätt varpå människoliv skapas har
	bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd och dess betydelse
	i Guds eviga plan.

	MAN OCH HUSTRU har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig
	om varandra och sina barn. "Barn är en Herrens gåva" (Psaltaren
	127:3). Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn
	i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras timliga och
	andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla
	Guds bud och vara laglydiga medborgare var de än bor. Män och
	hustrur - mödrar och fäder - kommer att stå till svars inför Gud
	för hur de uppfyller dessa plikter.

	FAMILJEN är instiftad av Gud. Äktenskap mellan man och kvinna
	är en nödvändig del av hans eviga plan. Barn har rätt att födas
	inom äktenskapets ram, och att fostras av en far och en mor som
	ärar sina äktenskapslöften med fullkomlig trohet. Största
	förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på
	Herren Jesu Kristi lärdomar. Framgångsrika äktenskap och
	familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön,
	omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och
	sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera
	över sin familj i kärlek och rättfärdighet och har ansvaret att
	sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är
	barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern
	skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Handikapp,
	död eller andra omständigheter kan göra det nödvändigt med
	individuella anpassningar. Släktingar bör vid behov ge hjälp
	och stöd.

	VI VARNAR dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig
	på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina
	skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå
	ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare för att familjens
	upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över enskilda
	människor, samhällen och nationer som förutsagts av forntida och
	nutida profeter.

	VI UPPMANAR ansvariga samhällsmedborgare, regeringar och
	myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och stärka
	familjen som samhällets grundläggande enhet.

	________________________________________________________________

	Detta tillkännagivande upplästes av president Gordon B Hinckley
	som en del av hans budskap vid Hjälpföreningens allmänna möte
	den 23 september 1995 i Salt Lake City, Utah.


HOME


Copyright © 1999 Intellectual Reserve, Inc.

Updaterad 12 juli 1999Ovanstående sida kommer inte att uppdateras trots att jag inte längre är Sista Dagars Helig.
Se http://mormon.lege.net/lamna/ - 15 år med mormonerna, för vad som hände, och varför.
Besök gärna även mitt diskussionsforum öppet för alla: http://mormon.lege.net/forum/